VINTER-KRIS 07 var namnet på den sambandsövning som genomfördes den 18 februari 2007 kl. 18-20 SNT. Syftet var att upprätta kontakt med samtliga kommuner i Sverige. Den här gången på kvällstid. Förberedelserna med batteridrift, antenner och pannlampa var grundliga. Självklart fanns kaffetermos och goda mackor med i ryggsäcken. Tyvärr visade det sig svårt att upprätta samband. De förutbestämda frekvenserna på 80-metersbandet hade enorma signalstyrkor från bl.a. ryska och tyska radioamatörer vilket i stort sett omöjliggjorde all kommunikation till de regionala LC-centralerna. Och bärbart på 144 MHz är ganska begränsat. Efter många försök etablerades till slut kontakt med HQ i Stockholm på 1845 kHz med en missanpassad antenn. Om det hade varit ett skarpt läge hade det verkligen varit kris!

SE5X Lennart Deimert i skogen utanför Borensberg i Östergötland. ICOM IC-7000, LDG AT-7000, 25 m trådantenn, batteri. Ca 50 Watt på 80 m.

 

SE5X Lennart Deimert under KRIS07Inbjudan till Vinter-KRIS 07
Söndagen den 18 februari 2007 18.00-20.00(svensk tid). Kreativt Radiosamband I Sverige

Alla Sveriges 12 000 licensierade sändaramatörer, oberoende av klubb- eller organisationstillhörighet, inbjuds att delta i denna nationella sambandsövning. SA, SM, SK, SL och alla de nya specialsignalerna är välkomna.

Målet med övningen är att etablera radiokontakt med Sveriges 290 kom-
muner för att vid extraordinära händelser i fredstid ge kommunernas kris-
ledningsnämnder möjlighet till kommunikation med varandra och uppåt i hierarkin. Via 8 ledningscentraler (LC), placerade en i varje amatör-
radiodistrikt, kan man sedan få kontakt med HQ-stationen i Stockholm.

Vi vill med dessa övningar sprida kunskap om radiosamband och visa myn-
digheterna vilken samhällsnytta vi kan göra vid krissituationer.

Sändaramatörerna har såväl teknisk kompetens som stor vana vid hantering av radioutrustning och radiotrafik. Denna mycket stora sambandsresurs bör na-
turligtvis övas för att kunna hjälpa till om elnät, telenät eller andra reguljära
kommunikationsnät kollapsar.